ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 26

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
µε διακριτικό τίτλο:
«ΟIΚΟΦΑΡΜΑ» Α.Ε.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νo 26

Στην Παναγία Καλαµπάκας σήµερα την 31 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Σάββατο και ώρα 10.00′ στα γραφεία της ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ Α.Ε., στο Δ.Δ. Παναγίας του Δήµου Καλαµπάκας συνήλθαν τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αυτής, σε συνεδρίαση µε µοναδικό θέµα την πρόσκληση των µετόχων της εταιρείας για την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Μετά από διαλογική συζήτηση οµόφωνα αποφασίστηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των
µετόχων της εταιρείας να πραγµατοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Δ.Δ. Παναγίας του δήμου Καλαμπάκας του νομού Τρικάλων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :
1> Υποβολή και έγκριση ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014-2015 (01/07/2014 έως 30/06/2015) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.
2> Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2014-2015.
3> Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014-2015.
4> Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
5> Διάφορα θέματα – ενημέρωση.
Κάθε µέτοχος που επιθυµεί να µετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να
καταθέσει τις µετοχές του στο ταµείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έννραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έννραφο αντιπροσώπευσης στο ταµείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παναγία Καλαμπάκας 31 Οκτωβρίου 2015
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο από τα επίσηµα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου Ο

Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΕΝΤΖΟΣ

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!